INFORMACIJA TĖVAMS
KAS YRA PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas, tai privalomas, vienerių metų trukmės institucinis vaikų nuo šešerių ar penkerių metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Juo tiesiogiai rūpinasi valstybė.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Jei tėvai pageidauja bei pateikia Švietimo pagalbos tarnybos vaiko brandumo įvertinimo išvadą-rekomendaciją, vaiko sveikatos rekomendacijas, priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui.
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandos.
Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.
Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.
Vaikams suteikiamos rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, papildomos ir vasaros atostogos.
Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį – grupės veiklos trukmė per dieną ne ilgesnė nei 4 val.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas kasmet rengia ugdomosios veiklos programą.

Priešmokyklinukas – tai dar ne mokyklinio amžiaus vaikas, todėl ugdymo aplinka ir metodai turi būti glaudžiai siejami su ikimokyklinio ugdymo specifika, sudarant sąlygas natūraliam vaiko brandinimui, o ne organizuotam rengimui mokyklai.

VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674.
Vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, tai fiksuodamas vaiko pasiekimų aplanke.
Ugdytinių pasiekimai fiksuojami mokslo metų pradžioje (spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.).
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 4 savaites nuo Programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria su tėvais (globėjais).
Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

ŠALTINIAI:
1. Monkevičienė O., Glebuvienė V. S. Metodinis leidinys priešmokyklinio ugdymo pedagogams, Vilnius, 2011.
2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa, Vilnius, 2014.