Mokinių priėmimas 2020/2021 m.m. vyksta sausio mėn. 1 d. – birželio mėn. 1 d.

 

Mokytis į pirmąsias klases  pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai (jaunesniems mokiniams atliekamas brandumo mokyklai vertinimas).

 
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia:
1. prašymą ;
2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo
pažymą.
 
 Tėvai, norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų, turi pateikti:
1. prašymą;
2. vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
3. nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą ir brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją.
 
 Jeigu vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar bendrojo lavinimo mokyklos priešmokyklinio ugdymo  grupę – rekomendaciją jam išduoda atitinkama ugdymo įstaiga.
 

                

 

Prašymas priimti į mokyklą

Prašymas priimti į priešmokyklinę ugdymo grupę